Vārda dienu šodien svin: Sofija, Taiga, Airita, Arita

Lasām kopā

Grāmatas pedagogiem un skolēnu vecākiem skolas bibliotēkā

 • Andersone R. Pusaudžu sociālo prasmju veidošanās – R.: RAKA, 2004
 • Beloraga G. Drošība dažādās situācijās – R.: Zvaigzne ABC, 2003
 • Beloraga G. Drošība uz ielām un ceļiem – R.: Zvaigzne ABC, 2004
 • Bērdžera B. Spēkavots dvēselei (Efektīvi paņēmieni savas dzīves veidošanai) – R.: Zvaigzne ABC, 2004
 • Bērnu drošība. Mājās un ceļā: atpazīt un mērķtiecīgi izvairīties no briesmām – R.: Jumava, 2011
 • Bērns un kriminalitāte (Metodiski informatīvo materiālu krājums) – R.: RAKA, 2001
 • Bērziņa I. Skolas darbības izvērtēšana – R.: 2002
 • Bišopa S. Attīsti savu pašpārliecību (Problēmcilvēki. Sarežģītas situācijas) – R.: Pētergailis, 2002
 • Čehlova Z. Skolēnu integratīvo prasmju veidošanās – R.: RAKA, 2003
 • Drošības jautājumi pamatizglītības mācību priekšmetu saturā – R.: ISEC, 2004
 • Druviete I. Minoritātes bērni latviešu mācībvalodas skolās – R.: Puse Plus, 2003
 • Dūka M. Psihes bioloģiskie pamati – R.: RAKA, 2003
 • Dzintere D., Stangaine I. Rotaļa – bērna dzīvesveids – R.: RAKA, 2007
 • Fābere A., Mezliša. Kā sarunāties ar tīņiem – R.: Zvaigzne ABC, 2007
 • Felš-Milberga A. Domraksts sākumskolā – R.: RAKA, 2002
 • Ģingulis E. Kā saprast un iemācīt matemātiku – R.: RAKA, 2005
 • Gipenreitere J. Kā saprasties ar bērnu? – R.: Nordik, 2006
 • Hadaņonoka I. u.c. Sociālais pedagogs un bērns ar valodas sistēmas traucējumiem – R.: Rasa ABC, 2002
 • Hamčanovska I. Vides izglītība skolā – R.: RAKA, 2002
 • Ideju banka: Mācību metodes un metodiskie paņēmieni. Rokasgrāmata skolotajiem – R.: Zvaigzne ABC, 2008
 • Ideju krātuve pirmsskolai 3: Rotaļnodarbības bērniem – R.: Zvaigzne ABC, 2010
 • Keizerlinka L. Stāsti bērna dvēselei – Likteņstāsti, 2006
 • Kompetenču paaugstināšana skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta realizēšanai vispārizglītojošā skolā – Rēzekne: Latgales druka, 2007
 • Krastiņa E., Pipere A. Mācību sasniegumu pašizvērtēšana sākumskolā – R.: RAKA, 2004
 • Laščenko A. Humānas un efektīvas skolas veidošana – R.: RAKA, 2004
 • Liepiņa Sk. Speciālā psiholoģija (Bērni ar garīgas attīstības traucējumiem) – R.: RAKA, 2003
 • Miķelsone L. Mācību metodes sociālajās zinībās – R.: RAKA, 2002
 • Miltiņa I. Skaņu izrunas traucējumi – R.: RAKA, 2005
 • Niča K., Beila B. Padsmitnieki? Bez panikas! (Grāmata meitām, dēliem, mātēm un tēviem) – Avots, 2003
 • Nimante. Klasvadība: Rokasgrāmata skolotājiem – R.: Zvaigzne ABC, 2006
 • Pagraba E. Klases audzinātājam darbā ar vecākiem, bērniem un sevi pašu – R.: Pētergailis, 2006
 • Pārbaudes darbi: skolēnu mācību sasniegumu vērtēšana pamatskolā: Metodisks līdzeklis – R.: ISEC, 2005
 • Pīzi A. un B. Ķermeņa valoda (Kā atminēt sarunbiedra domas pēc viņa stājas un kustībām) – R.: Jumava, 2006
 • Plaude A. Bērns starp pieaugušajiem: Rokasgrāmata skolotājiem – R.: Zvaigzne ABC, 2008
 • Prekopa J. Mazais tirāns – R.: Nordik, 2004
 • Roge J.U., Mēlere B. Citādi bērni Kā saprasties ar bērniem, kuri neietilpst valdošo priekšstatu rāmjos – R: Jumava, 2003
 • Roge J.U. Vecāki nosaka robežas: Palīgs vecāku un bērnu attiecību veidošanā – R.: Jumava, 2010
 • Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi no A līdz Z (Rokasgramata vecākiem un skolotājiem) – R.: RAKA, 1998
 • Stola I. Ekskursijas dabā – (25 pielikumi: „Sēnes”, „Reto un aizsargājamo augu sugas”, „Savvaļas ārstniecības augu sugas” utt.) – R.: RAKA, 2002
 • Špalleka R. Pubertāte. (Izprast konfliktus. Rast risinājumus. Saskatīt iespējas) – R.: Tapals, 2004
 • Tūbele S., Šteinberga A. Ievads speciālajā pedagoģijā – R.: RAKA, 2004
 • Veics V. Uzvedības kultūra saskarsmē. 3.d (Latvijas valsts simbolika, apbalvojumi, prezidenti utt.) – R.: RAKA, 2005
 • Vinikots D.V. Sarunas ar vecākiem – R.: RAKA, 2004
 • Volša K.B. Bērncentrētas klases veidošana – Soli pa solim, 1998

Informāciju sagatavoja bibliotēkas skolotāja Valentīna Ļebedkova

Karjera

Skaidr

Dziesmu svētki

222x98 3

Noderīgas saites

 

© 2021 Krāslavas pamatskola. Visas tiesības paturētas